ABHIJITH K.

STUDENT

49 euro
Freelancer
Kozhikode, INDIA

My stack

Python 3.5, MySQL-python, Microsoft Word, C++